I november 2014 genomförde Västerviks Museum i samarbete med Museiarkeologi Sydost
en arkeologisk förundersökning inför nybyggnation inom fastigheten Residenset 30, Västerviks
stad, Småland. Tidigare provundersökning 2002 hade indikerat kulturlager, möjligen
medeltida.
Vid undersökningen upptogs ett schakt i ytans södra del, men här framkom endast störningar
i form av äldre ledningsdragningar samt omrörda kulturlager ca 0,55 m under markytan.
I lagret fanns kol, sot, djurben, tegelkross, keramik BIIy, porslin, kritpipsfragment,
järnfragment, ett handtag av järn, spik, planglas varvat med nytt material som taktegel,
byggsten m.m. Steril nivå nåddes ca 1,3 m under markytan. I schaktets sydvästra del fanns
en grop 0,6 m i diameter och 0,3 m djup fylld med slagg, keramik BIIy, tegelkross, djurben
och kol.
Ännu ett sökschakt togs upp ca 2 m längre mot norr. I detta syntes partier med bevarad
kulturlagersekvens bestående av något varviga lager av sandlinser och sotig jord innehållande
kol, tegelkross, keramik BIIy, enstaka djurben m.m. Lagret framkom ca 0,7 m under
dagens markyta och var mellan 0,5-0,9 m tjockt. Några medeltida indikationer i form av
föremål framkom ej i fältfasen, men 14C-analys av kolmaterial från lagrets nedre sekvens
daterade detta inom intervallet 1470-1650 (2 sigma).
Vid schaktningen framkom även en vägg till en källargrund 0,7 m under markytan. Efter
samråd med Länsstyrelsen beslutades att källargrunden kunde tas fram i sin helhet så långt
den var bevarad. Källargrunden hade ca 0,4-0,5 m tjocka väggar, murade av delvis huggen
sten och kalkbruk. Källarens innerväggar var putsade med kalkputs. I den norra väggen
fanns spår av en ingång med tegelklädda sidor. Murarna var bevarade till en höjd av ca 1,4
m från källargolvet. Källargolvet hade anlagts på ett utjämningslager av sand och omrörda
kulturlager. Ett prov från detta konstruktionslager daterades inom intervallet 1670-1940 (2
sigma). Golvbeläggningen utgjordes av mestadels 0,1 m stora kullerstenar. Vid byggnationen
hade källarschaktet grävts genom kulturlagren och bakfyllet, det vill säga det ca 0,4-
0,6 m breda mellanrummet mellan den murade väggen och marken utanför källaren, hade
fyllts igen med sten och omrörda massor. Det hus som källaren tillhört verkar ha rivits
medvetet och man hade då fyllt igen källaren med relativt rena rivningsmassor av jord, sten
och tegel. Källaren verkade urstädad och inga fynd påträffades på golvytan. Ett fåtal fynd i
raseringsmassorna i källaren liksom 14C-dateringen antyder att källaren härrör från tiden
1700 till tidigt 1800-tal. Källaren har inte kunnat härledas till någon byggnad som nämns i
arkiv- eller kartuppgifter. Exploateringsytans västra och norra del var tidigare omschaktad
och igenfylld med stora stenar och raseringsmassor. Även källarens västra vägg var bortschaktad
varför byggnadens fulla storlek inte kan uppskattas.
På ca 0,75 m djup framkom rester av en 1,1 x 0,9 m stor trälåda i en nedgrävning med fyll
av grus. Trälådan var konstruerad av liggande plankor och hade en fyllning som bestod av
Kvarteret Residenset 30, RAÄ 94 Västervik – Västerviks Museum
humusblandad sand vari fynd av modern spik, planglas och kritpipsskaft påträffades liksom
enstaka 0,15-0,25 m stora stenar. Under lådan fanns ett decimetertjockt lager av träflis varvat
med skräpmaterial som grönt buteljglas, rödgods BIIy. Vid urgrävning av källargrunden
var det tydligt att lådan låg i toppen av en nedgrävning som stört källargrundens nordöstra
hörn och här anslöt även en vattenledning till lådan. Lådan har hört till ett mindre pumphus
vilket också syns på fotografier från år 1897.
Rent topografiskt har det inte skett några större förändringar i kvarteret sedan åtminstone
sent 1400-tal, även om avståndet till dagens strandlinje ökat något på grund av senare århundradens
utfyllnader och pålningar mot norr. Delar av kvarteret är bevarat från tiden då
tomterna låg som tårtbitar ut från hamnen och inåt land, men varken detta eller den medeltida
mer oregelbundna stadsplanen kunde spåras inom aktuellt undersökningsområde.

Rapport_Residenset 30 Västervik 2015