Arkiv & Forskning

När Tjustbygdens Kulturhistoriska förening bildades 1917 började insamlingen av arkiv från personer och verksamheter i vår bygd. Från en blygsam start i en källarlokal på Strandvägen flyttades samlingarna 1933 till det nybyggda museet på Kulbacken. 1986 bildades Stiftelsen Västerviks Museum. Samlingarna och arkivet övergick tillsammans med fastigheten från föreningen till den nybildade stiftelsen. Ansvaret för vård och tillsyn överläts också.

Under många år har alltså arkiv mottagits och arkivlagts; beståndsförteckningen har successivt vuxit.

I augusti 2004 inleddes ett projekt som syftar till att bättre tillvarata de hittills dåligt utnyttjade resurser som våra arkiv utgör. Som projektledare anställdes Olof Nimhed, med uppgift att stimulera studenter och forskare från universitet och högskolor att förlägga sin forskningsverksamhet till Västervik. Projektet stärker Västerviks Museums position som bärare av kulturhistorisk kunskap och den ökade medvetenheten om vår lokala historia kan även berika turist- och besöksnäringen.

Inventeringsarbetet fortsätter, liksom arbetet med att successivt förbättra sökmöjligheterna för det tjustmaterial som gjorts digitalt sökbart.

Arkivläggningen av museets omfattande arkiv sker numer efter Riksarkivets principer och sysselsätter sju personer, varav fyra heltidsanställda. Arbetet med att utveckla digitala bestånds- och arkivregister fortsätter, med förbättrade möjligheter att utnyttja arkivmaterialet.

Projektet Historiska källor i sjöstaden Västervik permanentades i och med invigningen år 2008.

Ett aktuellt projekt syftar till att åstadkomma en ny historik för Västervikstrakten ("Sjöstaden Västerviks Historia"). Forskare från Linköpings universitet påbörjade, med Olof Nimhed som ansvarig för detta projekt, sitt arbete under slutet av 2005.

För ytterligare upplysningar kontakta Olof Nimhed