Aktuellt!

Fotografen Anders Steiner har under året gått i pension och därmed lämnat sitt arbete på Västerviks Tidningen. Under många år har han med sin kamera dokumenterat stora och små händelser i Tjustbygden.

Vi har nu glädjen att kunna inbjuda till en kulturafton på museet, ”Fotografiska avtryck” onsdagen den 3 december kl. 1900, där Anders Steiner visar ett urval av sina bilder och berättar historien bakom bildens tillkomst. Möt en kavalkad av personer och händelser!

Till detta bjuds det på kaffe och kaka.


TKF-medlem!
Vill Du tjänstgöra som volontär i museets verksamhet?
Hör av Dig till Anne Håvestam, Västerviks Museum 0490-211 77.


Dokument

Inbjudan till kulturafton den 14 november 2013


Yttrande angående detaljplan för Slottsholmen 1 m.fl., Västerviks stad, Kalmar län, Småland.
Västervik 2011-01-31

Yttrande angående detaljplan för Slottsholmen 1 m.fl., Västerviks stad, Kalmar län, Småland.
Västervik 2011-05-25


Yttrande angående detaljplan för Slottsholmen 1 m.fl., Västerviks stad, Kalmar län, Småland.

Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening (TKF) har i skrivelse 2013-03-07 fått möjlighet att yttra sig gällande detaljplaneförslag för Slottsholmen 1 m.fl. TKF:s yttrande behandlar endast påverkan på de kulturvärden som berörs av planförslaget.

TKF har tidigare yttrat sig i följande ärende (skrivelser daterade 2011-01-31, 2013-01-30). I förhållande till förslaget från 2011 kan konstateras att flera av de ändringar som gjorts inför det nu aktuella planförslaget är positiva. De ändringar som nu senast gjorts i förhållande till förslaget från 2012-12-20 är av mindre betydelse. Därför kvarstår några punkter som TKF anser kan förbättras ur kulturmiljösynpunkt.

Underlaget inför samrådet är denna gång kompletterat med ett antikvariskt planeringsunderlag innehållande bl.a. kulturmiljö- och stadsbildsanalys samt en volymstudie, vilket är en bra studie inför bedömningen av framför allt påverkan på stadsbilden och därmed riksintresset samt fornlämningen RAÄ 94 Västerviks stad och RAÄ 51 Stegeholms ruin.

Generellt kan sägas att TKF är fortsatt positiv till en nybyggnation på samma plats som nuvarande restaurangbyggnad, men är samtidigt kritisk till några punkter i föreliggande planförslag.

· TKF är av den åsikten att befintlig restaurangbyggnad kan rivas till förmån för en ny byggnad, då dess ursprungliga arkitektoniska värden i dag är minimerade.
· TKF påpekar att man måste hålla i åtanke att ruinen utgör fast fornlämning, vilken också omgärdas av ett fornlämningsområde och att dess funktion som sådan måste beaktas vid planering av aktiviteter och arrangemang. TKF anser att man bör föra en diskussion med Länsstyrelsen kring ett ökat nyttjande av ruinen, liksom upprättandet av en vård- och underhållsplan.
· TKF håller med om att man bör lyfta fram slottsruinens historia på ett mycket bättre sätt än i dag och ser positivt på ett sådant initiativ.
· TKF förhåller sig positiv till bevarande och upprustning av parkanläggningen, vilken inte bara vittnar om 1880-talets ideal med slingrande grusgångar, träd- och buskplanteringar, utan även framhäver ruinen som solitär.
· TKF är positivt inställd till nya gångvägar till holmen och smala promenaddäck längs holmens östra sida.
· TKF är negativt inställd till anläggandet av ett stort soldäck längs kajkanten väst om ruinen. Tanken om ett soldäck är god men en placering utanför slottsholmsområdet eller i anslutning till en nybyggnation inom fastigheten Slottsholmen 1 är att föredra. Den nu föreslagna platsen är olämplig ur fornlämningssynpunkt och förtar delvis ruinens uttryck.
· TKF anser att man ska behålla Slottsholmens och ruinens karaktär av tydlig solitär, men är inte negativt inställd till en nybyggnation. Denna får dock inte inkräkta på upplevelsen av ruinen från något håll, framför allt inte från sjösidan.
· I kartunderlaget för föregående planförslag anges en maxhöjd på 34,8 m. I de nu aktuella planhandlingarna anges en maximal höjd på 30 m. I planens textdel anges ingen information om höjden mer än antalet våningar, som nu minskats från 9 till 7. Att minskningen av den högsta punkten endast omfattar 4,5 m och att byggnaden fortfarande är exceptionellt hög i jämförelse till stadsbilden framgår alltså först vid en jämförelse mellan grundkartorna. Som jämförelse kan också nämnas att Unos Torn på Kulbacken sträcker sig 34 m ö h. I det antikvariska underlaget (s.7) som medföljer planen anges också att övrig bebyggelse i staden är mellan 2-5 våningar och ”att en volym inte bör vara särskilt stor för att göra ett stort avtryck i stadsbilden”.
· TKF vill påpeka att beaktande av tidigare uttryck gällande Slottsholmens karaktär och stadssiluetten måste tas när det gäller nybyggnation. Även här inverkar byggnadens volym, framför allt i höjdled negativt på riksintresset och stadsbildens kulturhistoriska värde samt upplevelsen av ruinens strategiska placering på holmen. Att stödja byggnaden mot de träd som idag finns är heller inget långsiktigt alternativ då området direkt får en helt ny karaktär om träden av någon anledning måste tas bort.
· TKF anser, mot bakgrund av dessa senaste två punkter att den minskning av byggnadens volym i höjdplanet som nu gjorts är ett steg i rätt riktning men vi anser en ytter- liggare sänkning vara angelägen.
· TKF kan konstatera att lösningen med flytande huskonstruktioner som komplement till den landbaserade byggnaden är positiv. Denna lösning inkräktar visserligen på upplevelsen av Slottsholmen från sjösidan, men kan ses som en icke-permanent byggnadslösning i ett långtidsperspektiv och byggnadshöjden hålls dessutom betydligt lägre än den större landbaserade byggnaden. Dessutom finns sedan tidigare en tradition på platsen av bebyggelse som sträcker sig ut i vattnet.
· Gällande volymen är TKF annars av samma åsikt som Kalmar läns museum (se yttrande daterad 2013-01-29) ”att bedömningen av byggnadens påverkan på riksintresset tar sin grund i, och följer de riktlinjer som ges i Tyréns analys. I annat fall är risken överhängande att ställningstaganden görs utifrån subjektivt tyckande istället för fakta. I förlängningen riskerar man att skada riksintresset”.
· TKF vill dock påpeka att förslaget med olika volymer som ger en slankare siluett tillsammans med ett mer utsträckt läge ut i vattenområdet är positivt.
· TKF anser att man bör sträva efter att bevara brovaktarstugan och dess uthus på platsen då det största kulturhistoriska värdet i byggnaden ligger i dess historiska förankring i just platsen, inte i byggnadens konstruktion som sådan. Om detta inte är möjligt föreslås en omlokalisering inom holmen. En flytt utanför holmen bör undvikas.
· Det förslag som anges om en eventuell flytt till Kulbacken och Västerviks Museum måste utredas, vilket mycket riktigt också anges i planhandlingen. De byggnader som finns på Kulbacken idag utgör byggnadstekniskt intressanta sådana med ett stort kulturhistoriskt värde. Som nämnts har Brovaktarstugan sitt största värde på den plats den står idag.
· I nu aktuell plan finns ett förslag på en parkeringsyta med 14 platser norr om den nya byggnaden. I den tidigare planen fanns istället ett garage i källarvåningen till nya byggnaden. TKF anser att en parkeringsyta inkräktar för mycket på den offentliga karaktären och är ett förfulande inslag i området. Detta stärker inte den ”estetiska helhetsmiljö” man vill eftersträva på Slottsholmen.

Sammanfattningsvis gäller att vi är positiva till satsningen på Slottsholmen men anser att de förbättringssynpunkter, med stöd av kulturmiljölagstiftningen, som ovan anförts måste beaktas.

Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening
Olof Nimhed
Ordförande